GDPR

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο παροχής προϊόντος ή υπηρεσίας της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε*;

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, κωδικό ΙΔΕΕΑΦ.
β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
γ) Δεδομένα σχετικά με το επίπεδο σπουδών, επάγγελμα και την ειδικότητα.
δ) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ κλπ. * Με εξαίρεση την ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε συναλλακτική σχέση του Πελάτη με την ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσεως και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

ΙΙ. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως κατά περίπτωση αναφερόμενες πηγές: α) Τα δεδομένα υπό Ι α-γ ανωτέρω, από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.
β) Τα δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών του Πελάτη (υπό Ι, ε ανωτέρω) από τον ίδιο ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατ’ εντολήν του ιδίου του Πελάτη.

ΙΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη παροχής προϊόντος ή υπηρεσίας, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:
α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του.
β) Την επικοινωνία με τον Πελάτη για την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ του παρέχει, τις δυνατότητες, χαρακτηριστικά και εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του Πελάτη από την παρεχόμενη από την ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεων του Πελάτη για σκοπούς εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.
γ) Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ή/ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών ή τρίτων, σε υφιστάμενο ή και δυνητικό Πελάτη, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων;

α) Οι υπάλληλοι της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.
β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, εταιρίες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών συνεδρίων, εταιρίες ερευνών αγοράς, εταιρίες τήρησης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services).


V. Πολιτική Συνεδρίων

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που δηλώνετε στη φόρμα προεγγραφής ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας πριν την είσοδό σας στο συνέδριο. Κάθε σύνεδρος για την είσοδό του στο συνέδριο, δηλώνει τα στοιχεία του και προμηθεύεται την κάρτα «Μαζί μας» την οποία θα πρέπει να επιδεικνύει προς ανάγνωση (scanning) στην είσοδο της έκθεσης και, όπου επιθυμεί, εντός της έκθεσης για συγκεκριμένους σκοπούς. Στην τελευταία περίπτωση, με την επιλογή παράδοσης της κάρτας «Μαζί μας» προς ανάγνωση, αν θέλετε μπορείτε να μας δηλώσετε ότι συναινείτε ρητά στην αποστολή των στοιχείων σας σε τρίτους, για έναν ή/και όλους τους παρακάτω σκοπούς:
α)Πιστοποίηση – σε οργανισμούς ή ακαδημαϊκούς φορείς, όπως αυτοί ανακοινώνονται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
β)Μοριοδότηση – σε επιστημονικές εταιρίες και στον ΙΔΕΕΑΦ
γ)Επικοινωνία και προωθητικές ενέργειες – σε εταιρίες-εκθέτες του συνεδρίου κατά την επίσκεψή σας στο χώρο του περιπτέρου τους
δ)Επεξεργασία – στην περίπτωση που η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία για συνέδριο τρίτου Επίσης στην ίδια φόρμα μπορείτε να δηλώσετε αν επιθυμείτε ή όχι τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (newsletter) από την ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.
Το ίδιο και με ξεχωριστή ένδειξης μπορείτε να κάνετε και για τα στοιχεία του κινητού σας τηλεφώνου εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωσή σας για μελλοντικά μας συνέδρια και εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, σε τυχαίες χρονικές στιγμές και σημεία, λαμβάνονται φωτογραφίες του χώρου και των συνέδρων καθώς και λήψη βίντεο, τα οποία και αναρτώνται μετά τη λήξη του Συνεδρίου στον ιστότοπο του Συνεδρίου. Κατά τη λήψη προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου προσώπου χωρίς αυτό να εμποδίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή και παρακολούθηση του συνεδρίου από κάποιο σύνεδρο. Η λήψη της εικόνας ή του ήχου οποιουδήποτε επιθυμεί και συναινεί σε αυτού του είδους τη επεξεργασία γίνεται μόνο με την συναίνεσή και μόνο στα συγκεκριμένα σημεία λήψης και με τον ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

VI. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνείς οργανισμούς.

VII. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;

Η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ τηρεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας προς τον Πελάτη και έως ότου αυτή τερματιστεί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών.

VIII. Τί δικαιώματα έχει ο Πελάτης για την προστασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).
β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διορθώσεως).
γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ (δικαίωμα εναντιώσεως).
ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσει από την ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της εν λόγω παροχής.

Περαιτέρω, η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό Ι. και ΙΙΙ. ανωτέρω αναφερόμενα.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο και να προασπίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά με την άσκηση οποιουδήποτε μέσου.

IX. Πώς μπορεί ο Πελάτης να ασκήσει τα δικαιώματά του υπό VII ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

 • τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 984 3274
 • με φαξ, στον αριθμό 211 800 5575
 • ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα www.Charami-SA.gr, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@charami-sa.gr
 • μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ Εκδόσεις & Υπηρεσίες Επικοινωνίας Λ. Βουλιαγμένης 272 Β – 173 43 Άγ. Δημήτριος – Αθήνα

Η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, λαμβάνοντας υπ’όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

X. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη;

Η ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται κατ’εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΧΑΡΑΜΗ AE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Βουλιαγμένης 272 Β – 173 43 Άγ. Δημήτριος – Αθήνα
T
ΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 210 984 3274

ΙΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
ΧΑΡΑΜΗ AE

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Βουλιαγμένης 272 Β – 173 43 Άγ. Δημήτριος – Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 210 984 3274
Email
: info@charami-sa.gr

Πρόσφατα άρθρα

  Πρόσφατα σχόλια

  Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.
  Latest Posts
  Ads
  Categories
  • Χωρίς κατηγορία